Tag: دکتر فریندخت زاهدی

«بررسی اجتماعی ادبیات نمایشی در ایران» سخنرانی دکتر فریندخت زاهدی در صد و چهاردهمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «بررسی اجتماعی ادبیات نمایشی در ایران» زمان: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ تا ۱۹ مکان: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: […]