Tag: دکتر محمدرضا باطنی

زبان و تفکر در روایت دکتر محمد رضا باطنی سید جواد میری   یکی از کتابهای بسیار مهم در فهم “نسبت” تفکر و زبان در ایران اثر سترگ استاد محمد رضا باطنی است. عنوان کتاب “زبان و تفکر:  مقالات زبانشناسی” است که توسط نشر آگه به چاپ دهم هم رسیده است. چاپ دهم کتاب در […]

رابطه زبان و تفکر  دکتر محمدرضا باطنی بحث درباره رابطه زبان و تفکر و تأثیر این دو بر یکدیگر بحث تازه‏ اى نیست. افلاطون معتقد بود که هنگام تفکّر، روح انسان با خودش حرف مى‏زند. واتسون، از پیشروان مکتب رفتارگرایى در روانشناسى، در اوایل قرن بیستم همین مطلب را به زبان دیگرى بیان کرده است. […]