Tag: دکتر محمدرضا بهشتی

هنر دینی و هنر در خدمت دین از منظر زیبایی شناسی و فلسفه هنر دکتر محمدرضا بهشتی بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را که بنده به ذهنم رسید می خواهم چند دقیقه ای کوتاه که در اختیارم هست ارائه کنم و خیلی مزاحم وقت دوستان هم نشوم پرسشی بود درباره هنر دینی آن هم از […]