Tag: دکتر محمد جعفری قنواتی

تأثیر شاهنامه بر افسانه های جهانی دکتر محمد جعفری قنواتی در این نوشتار، به منظور نشان دادن تاثیرات داستان ها و افسانه های حوزه ایران فرهنگی بر افسانه های جهانی، داستان گشتاسب و کتایون از شاهنامه فردوسی را انتخاب کرده ایم و با استناد به روایت های نقالی و گفتاری موجود از این داستان، علاوه بر […]