Tag: دکتر محمد حسین جواری

سیر نظریه های ادبی معطوف به خواننده در قرن بیستم دکتر محمد حسین جواری احد حمیدی کندول سه گرایش اصلی در نقد آثار ادبی با سه محوریت نویسنده، متن و خواننده که در طول زمان هر یک جایگاه خود را داشته اند، مطرح است. در گرایش اوّل، منتقد با مطالعه ی بیوگرافی نویسنده برای رسیدن […]