Tag: دکتر محمد حسین حدادی

  موضعگیری برتولت برشت نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی روز در اشعار آغازین او  دکتر محمد حسین حدادی  دکتر حسین سرکارحسن خان نمایشنامه های برتولت برشت با ویژگی هـای ناارسـطویی خـود، وی را در ادبیـات آلمـان و جهـان بیشتر به عنوان نمایشنامه نویسی پیشرو و خوش ذوق مطرح کرده است تـا شـاعری رومانتیـک. امـا […]