Tag: دکتر محمد علی محمودی

نقد گفتمان رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریه قدرت میشل فوکو   احمد ملایی دکتر محمد علی محمودی دکتر محمد علی زهرازاده   گفتمان قدرت یکی از اندیشه های محوری میشل فوکو است. این مقاله به دنبال این سؤال مهم تنظیم شده که آیا می توان رویکرد فوکو نسبت به […]