Tag: دکتر محمد مجتهد شبستری

درسگفتارهای “فلسفه زبان”، دکتر محمد مجتهد شبستری (جلسه ۲۰ – ۲۹)   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید:   جلسه بیستم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳ حسینیه ارشاد جلسه بیست و یکم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ حسینیه ارشاد جلسه بیست و دوم از مجموعه درس […]

درسگفتارهای “فلسفه زبان”، دکتر محمد مجتهد شبستری (جلسه ۱ – ۹)   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید:   جلسه اول از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ حسینیه ارشاد جلسه دوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ حسینیه ارشاد جلسه سوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به […]

درسگفتارهای “فلسفه زبان”، دکتر محمد مجتهد شبستری (جلسه ۱۰ – ۱۹)   این سخنرانی ها را از اینجا گوش کنید:   جلسه دهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۸ حسینیه ارشاد جلسه یازدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۱ حسینیه ارشاد جلسه دوازدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» […]

انسانی شدن علوم اسلامی سخنرانی دکتر محمد مجتهد شبستری سخنرانی دکتر محمد مجتهد شبستری در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۴ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: انسانی شدن علوم اسلامی – سخنرانی دکتر محمد مجتهد شبستری ۱ انسانی شدن علوم اسلامی – سخنرانی دکتر محمد […]