Tag: دکتر محمد یوسف موسی

در الهیات بین ابن سینا و ابن رشد نوشته دکتر محمد یوسف موسی (مصر) ترجمه محمد علی انشائی ابن سینا و ابن رشد هر دو فیلسوف وارد و ثابت در تاریخ متفکرین اسلام هستند و برای هریک جایگاهی ارجمند در تاریخ متفکرین جهان است و آوازه ی بزرگی مقام آنان به قدری است که ابن […]