Tag: دکتر محمود شکیب انصاری

رابطه ی معناشناسی با آواشناسی دکتر محمود شکیب انصاری دکتر مهدی داغله معناشناسی (Semantics) یا علم الدلاله دانشی است که با شرح و تفسیر واژگان و جمله ها به معنی می پردازد و از انواع شیوه های دال بر معنا از نوع زبانی گرفته تا غیر زبانی مانند: حرکات، اشاره ها، حالت ها، رنگ ها، […]