Tag: دکتر محمود عبادیان

چرخش پس از کانتی در فلسفه استعلایی آلمان دکتر محمود عبادیان تحول ذهن آدمی همواره در گرو تحول اجتماعی بوده است. انقلاب فرانسه فرد را دست کم از لحاظ اصول آزاد کرد. با جدا شدن تدریجی مستعمرات دولت انگلیس از کشور مادر و آزادی و استقلال آمریکای شمالی، شورش و قیام علیه انقیاد ملی و […]

دریدا و ساخت شکنی دکتر محمود عبادیان متن شناسی بنابر این دارد که پاسخ هر پرسش درباره ی متن باید در خود متن جستجو شود. توجه به متن مستلزم آن است که مؤلف بی داعیه باشد و برای خود در برابر متن و بیرون از آن، جایگاه استوار قادل نشود. ساخت شکنی به عنوان ایده […]

  گذری کلی بر فلسفه هنر   نوشته: فریدریش ویلهم یوزف فُن شلینگ گزینش و ترجمه از: دکتر محمود عبادیان زیباشناسی پس از کانت در مجموع تحت تأثیر “نقد قوه ی قضاوت” بوده است، و آن خواه بسط و توسعه ای که در تفکر فلسفی شیلر و فلسفه استعلایی شلینگ از سر گذرانده، یا در […]

گرایش های ادب فارسی در عصر قاجار   محمود عبادیان   ادبیات فارسی در دوران حکومت صد و بیست و پنج ساله قاجار یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ خود را در برهه زمانی چند ده ساله از سر گذراند. فعالیت ادبی در ایرن دوران با “بازگشت” به سنتها و شکلهای ادب کلاسیک فارسی آغاز شد. […]