Tag: دکتر مسعود آلگونه جونقانی

اومبرتو اکو و بنیان نشانه شناختی تأویل دکتر مسعود آلگونه جونقانی   اومبرتو اکو با الهام از نگرش های زبان شناختی یلمسلف و تأثیرپذیری از پرس در باب وجه تفسیری نشانه، که حاصل تأملات وی در باب معناپردازی نامحدود است کوشیده است با تکیه بر روش شناسی ساختگرا و پراگماتیسم آمریکایی نظرات بدیعی در باب […]