Tag: دکتر مسعود غفاری

بنیان های آرمان خواهی در فرهنگ سیاسی ایرانیان دکتر مسعود غفاری شهروز شریعتی یافتن پاسخی برای این پرسش که چرا ایرانیان تمایل به سخت کوشی برای نیل به آرمان ها و اهدافی دارند که در شرایط عادی امکان چندانی برای تحقق آنها متصور نیست، می تواند تا حدود زیادی ماهیت، تکوین، توسعه و پویش فرهنگ […]

روشن فکری و صورت بندی آن دکتر مسعود غفاری مسعود پورفرد در این مقاله ابتدا برای تنقیح مطلب به بررسی مفهوم روشن فکری و بیان شقوق آن پرداخته ایم، سپس به چهار دسته از تعاریف روشن فکری (هنجاری و اخلاقی، جهانشمول و عام، اندیشه ای و فرهنگی، بومی و محلی، اشاره کرده، و از میان […]

رابطه حقیقت و سیاست در اندیشه فردید   دکتر حاتم قادری دکتر مسعود غفاری دکتر محرم طاهرخانی   یکی از مهمترین مفاهیم فلسفی و عرفانی که “احمد فردید”، نظریه پردازی درباره آن را با عنوان حکمت تاریخ یا “حکمت اُنسی” مطرح کرده است مفهوم “حقیقت” است. اندیشه ی حقیقت برای فردید آن قدر مهم و […]