Tag: دکتر موسی غنی نژاد

میزگرد “مدرنیته و هویت”   چکیده: با گذر از قرون وسطی که دوره ی غلبه ی عقل جزمی درهم تنیده با ایمان مسیحی در مغرب زمین بود نوعی تشکیک در همه ی آموزه های سنتی و اعتقادات علمی و دینی به جای مانده از عهد باستان پدید آمد. عقلانیت انتقادی جانشین عقلانیت جزمی شد؛ نسبیت […]