Tag: دکتر میرهادی موسوی نیا

فرق فلسفه و عرفان دکتر میرهادی موسوی نیا ممکن نیست دو چیز از هر جهت شبیه هم باشند به جهت اینکه دوگانگی معیار و ملاک، لازم دارد. اگر از همه ی جهات شبیه هم باشند یکی خواهند بود و نه دو و یا بیشتر. عرفان نظری و فلسفه در مسائل متعددی همسو هستند و غایت […]