Tag: دکتر هدایت علوی تبار

مرگ خدا و پیامدهای آن در فلسفه نیچه دکتر هدایت علوی تبار سپیده آزاده امامیه خدا و انگاره های هم بسته با او، در فلسفه ورزی نیچه موضوعیتی اساسی دارد. البته با این توضیح که نگاه نیچه به این مفاهیم، با رویکرد سایر اندیشمندان بسیار متفاوت است؛ او بسان دیگران برای اثبات مدعای خویش، دست […]