Tag: دکتر پریش کوششی

تفسیر هایدگر از شماتیزم و خیال در فلسفه استعلایی کانت دکتر پرویز ضیاء شهابی دکتر پریش کوششی در فلسفه کانت داده های حسی هنگام ورود به فاهمه اندکی از کثرت فاصله گرفته اند اما هنوز آمادگی کامل برای اطلاق و اعمال صورتهای پیشین فاهمه را ندارند. از آنجا که صورتهای پیشین فاهمه عملی شبیه به […]