Tag: دین ایرانی

سفر به جهانِ دیگر، در سرایشِ کهنِ پارسی بو اوتاس ترجمۀ داریوش کارگر برداشت از مفاهیم بهشت و دوزخ، در قالب شرح سفرهایی به جهان دیگر، ریشه ای کهن در دین ایرانی دارند. در بخشهای به جامانده از اوستا، به ویژه در وندیداد ۱۹ و هادخت سک ۲-۳ ، پاره هایی در توصیف سرنوشت آدمی، […]

    دین و فرهنگ ایرانی، پیش از عصر زرتشت پژوهش و نوشته هاشم رضی ۱۳۸۴، انتشارات سخن   1- چگونگی وضع طبیعی: نکات مبهم در تاریخ ابتدایی، منظور از این مقدمه، دیانت و ارتباط آن با شئون فرهنگی و تمدن، زندگی در ایران کهن، سرشت و کار مردم، قوانین و دیانت، شکل فلات ایران، […]