Tag: دین و سینما

واکاوی نظریه فرهنگی سپهر نشانه ای یوری لوتمان و کاربسیت آن در زمینه تجلیل مناسبات میان دین و سینما حسین سرفراز، احمد پاکتچی، مسعود کوثری، حسام الدین آشنا   یکی از نظریه های فرهنگی که تأثیر زبان شناسی، ساختگرایی و پساساختگرایی از هر کجا بر آن مشهود است، نظریه ای است که توسط نوری لوتمان […]