Tag: ذکریا قادری

مقایسه کانت و غزالی مبنای تکلیف اخلاقی و ارتباط آن با معرفت­‌شناسی در نزد این دو   ذکریا قادری چکیده آنچه در این مقاله در پی پردازش آن هستیم، ارتباط امر اخلاقی با معرفت شناسی (رد نظریه علیت و شناسایی محدودیت عقل نظری در شناخت امر مطلق) در کانت و غزالی به عنوان دو اندیشمند […]