Tag: رئالیسم ادبی

«نوشتن و رئالیسم»؛ مقاله ای از برتولت برشت ترجمه‎ی زیبادخت زهره‎وندی اکنون مفهوم “رئالیسم” موردنظر ماست؛ مفهومی‎ قدیمی که توسط افراد بسیاری برای بیان مقاصد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و قبل از آن‎که ما آن را به کار بگیریم باید مفهوم فوق را از موارد نامربوط و اضافی پاک سازیم. این کار لازم […]