Tag: رابیندرانات تاگور

«تاگور وجـدان بـشر‌» ترجمهء‌ خجسته کیا نشر نی،چاپ اول ۱۳۷۹،تهران در جستجوی نامتناهی نویسنده : جهانبگلو،رامین مترجم : کیا،خجسته همه چیز از جاودانگی نشأت می‌گیرد‌ و از‌ زندگی‌ اثـر مـی‌پذیرد،زیـرا زندگی عظیم‌ است. رابیندرانات تاگور رابیندرانات تاگور به معنی رایج کلمه فیلسوف‌ نیست.اما مـی‌توان گفت بصیر است و درک‌ ژرفی از حیات دارد،و از آنچه‌ […]