Tag: رامتین شاهین فر

زن در حکمت شادان نیچه نویسنده لیندا ویلیامز ترجمه رامتین شاهین فر نیچه در ابتدای کتاب دوم [فصل دوم] «حکمت شادان»، مجموعه ای گزین نویسی درباره زنان ارائه می کند. در پایان این مجموعه، والتر کافمن در پاورقی ترجمه خود می نویسد «با این جملات پوچ، صفحات مربوط به زنان (بخش ۰۶ تا ۵۷) به […]