Tag: ربّ در قرآن

    دکتر جعفر نکونام نرگس بهشتی   معناشناسی واژگان قرآن به شیوه های تاریخی و توصیفی می تواند پرده از معنای این واژگان در قرآن و دوره های قبل و بعد از آن برافکند. در این مقاله برای نمونه به معناشناسی ربّ به همین شیوه ها اهتمام شده و از رهگذر آن روشن گردیده […]