Tag: رضا احمدی

    واقعی تر از واقعیت: گفتاری پیرامون سینما و فلسفه دکتر رضا احمدی   ١-رؤیای معروفی که فروید در کتاب تعبیر خواب به تحلیل آن پرداخته است، رؤیای دیده شده توسط پدری است که در حال مراقبت از تابوت پسرش به خواب می رود. در این رؤیا، پسر مرده اش بر او ظاهر می […]