Tag: رضا خاکیانی

زوبین های پروست ساموئل بکت ترجمه رضا خاکیانی معادله ی پروستی به هیچ وجه ساده نیست. مجهول این معادله همواره نامعلوم است و مدام از زرادخانه ی مقادیر سلاح های تازه ای برمی گزیند. قدرت ویژه اش از اثری دوگانه برخوردار است: هریک از زوبین های  پروست می تواند زوبین تِلِف باشد. ما دیرتر این […]