Tag: رضا رضازاده طیبه امامیه

سنخ شناسی خودآگاهی در فلسفۀ صدرایی رضا رضازاده طیبه امامیه هدف این مقاله طرح و بررسی نظریه ملاصدرا در باب خود آگاهی و اقسام آن با تکیه بر سنخ شناسی آگاهی در سنت فلسفه اسلامی است. گستره، تأثیر و افق نظریه خود آگاهی در جای جای نظام اندیشه صدرایی جریان دارد و فهم خواننده را […]