Tag: رضا محمدزاده

نظریه ی معرفت رضا محمدزاده یکی از مباحث مهم فلسفی زمان حاضر را معرفت ‏شناسی (epistemology) یا نظریه‏ ی شناخت (theory of knowledge) تشکیل می ‏دهد. اگر چه این مباحث در منابع قدیمی‏ تر فلسفی به نوعی مطرح بوده است ولی تنوع و تعدد مسائلی که امروزه معرفت شناسان مورد توجه قرار می‏ دهند و […]

نظریه ی معرفت رضا محمدزاده   یکی از مباحث مهم فلسفی زمان حاضر را معرفت‏شناسی (epistemology) یا نظریه‏ی شناخت (theory of knowledge) تشکیل می‏دهد. اگر چه این مباحث در منابع قدیمی‏تر فلسفی به نوعی مطرح بوده است ولی تنوع و تعدد مسائلی که امروزه معرفت شناسان مورد توجه قرار می‏دهند و نیز نظریات نوینی که […]