Tag: رمان جنگ

ظرفیت ها و محدودیت های اسطوره پردازی در رمان جنگ محمد علیجانی  دکتر محمد آهیه اسطوره و اسطوره پردازی از تمهیداتی اساسی است که مناسبت قابل توجهی با پدیده جنگ دارد و نویسندگان جنگ با توسل بدان می توانند آثار ادبی ماندگاری خلق کنند. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، ظرفیت ها و […]