Tag: رنه ژرار

    دکتر محمد طاهری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان نظریه میل محاکاتی یکی از نظریه های مهم انسان شناسی در سده بیستم میلادی است که بر مبنای مطالعات تاریخی و ادبی، توسط رنه ژرار، اندیشمند معاصر فرانسوی، ارائه گردیده است و می تواند در بسیاری از شاخه های علوم […]