Tag: رواقی گری

    یادداشت «احیای شهر، احیای سوژه» در نخستین شماره از دورۀ جدید دوماهنامۀ  رسانۀ فرهنگ.   پست و بی ارزش پنداشتنِ این جهان یکی از آموزه های رایج و غالب در آثار و نوشته های فلسفی، ادبی و عرفانی زبان فارسی است. اشعار زیر، مشتی است نمونه ی خروار از نفیِ زندگی و جهان […]