Tag: روایت سینمایی

در فرصت میان ستاره ها “آغاز” در روایت فیلمنامه ی “مسافران” اثر بهرام بیضایی محمد هاشمی به نظر میلر (۱۳۷۷:۷۶) ما با روایت کردن قصه ها می توانیم دو کنش “آشکارسازی” یا “آفرینش” را به انجام برسانیم. در “آشکارسازی” از پیش، فرض می گیریم که جهان از نوعی نظم از پیش موجود برخوردار است و […]

در باب حرکت فلسفی و روایت سینمایی: گفتگو با ژیل دلوز   معصومه ارشد   با آنکه یک صد سال از عمر سینما می گذرد، اکنون تنها یک فیلسوف ایده ای برای طرح مفاهیمی خاص سینما دارد. سوال این است: دلیل این نقطه ی کور تامل فلسفی در چیست؟ – سینما در همان زمانی پدید […]