Tag: روایت

بررسی آینده ادبیات در عصر تصویر گفتگو با دکتر حسین پاینده بنابر گفته ی برخی از منتقدین و نظریه پردازان، «شعر، داستان و به طور کل ادبیات» به عنوان یکی از مهم ترین گونه های تاریخ هنر، به پایان راه خود رسیده است؟ آقای دکتر شما در مقام یک منتقد ادبی آیا به این نظریه […]

جامعه شناسی تاریخی: روایت، تاریخ و جامعه شناسی عباس وریج کاظمی مقاله ی حاضر به بررسی نسبت جامعه شناسی و تاریخ می پردازد و بر آشتی مجدّد و پیوند بین آن دو پای می فشارد. مفهوم روایت در این جا حلقه ی مفقوده ای است که می تواند به بازنگری در تلقی از جامعه شناسی […]

تاریخ، زبان و روایت دکتر امیرعلی نجومیان  تاریخ براساس شواهد و رویدادهای واقعی زندگی انسانی شکل می‌گیرد و تاریخ‌نگار با مشاهده این رویدادها یا بر اساس نقل شاهدان سعی می‌کند توصیف‌ها و تحلیل‌هایی علمی از آن‌ها عرضه کند. اما نخستین تفاوت هم در این است که تاریخ‌نگار وقایعی را مورد توجه‌ قرار می‌دهد که سرنوشت‌ساز […]