Tag: روشنفکران معاصر

آیا روشنفکران، در چهل سال بعد از انقلاب ایران، گامی به جلو نهاده اند؟ (۱) فایل صوتی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی موضوع: «آیا روشنفکران، در چهل سال بعد از انقلاب ایران، گامی به جلو نهاده اند؟» برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی تاریخ ۰۲ بهمن ۱۳۹۷   این سخنرانی را از […]

آیا روشنفکران، در چهل سال بعد از انقلاب ایران، گامی به جلو نهاده اند؟ سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی موضوع: «آیا روشنفکران، در چهل سال بعد از انقلاب ایران، گامی به جلو نهاده اند؟» جلسه ی دوم برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی تاریخ ۰۹ بهمن ۱۳۹۷   این سخنرانی را از […]