Tag: روشنفکری غرب

اندیشۀ امروز جهان در نشستی با پل ریکور رامین جهانبگلو  فلسفه ریکور پیش از هر چیز اندیشه ای است غیر جزمی و باز، که خود را به روی حوزه های گوناگون شناخت می گشاید. فلسفه ریگور را میتوان به مثابه «هستی شناسی کثرت گرایی» ارزیابی کرد که در مخالفت با هر گونه نظریه از پیش […]