Tag: رومن اینگاردن،محمد اصغری،هستی شناسی،پدیدارشناسی،هوسرل

  «هستی شناسی» در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن محمد اصغری این مقاله به بررسی جایگاه هستی شناسی در پدیدارشناسی رئالیستی رومن اینگاردن به ویژه در حوزۀ زیبایی شناسی می پردازد. رومن اینگاردن، پدیدارشناس لهستانی، از شاگردان معروف هوسرل بود که با رویکرد فلسفی استادش در دورۀ دوم فکری او یعنی ایده آلیسم استعلایی مخالفت کرد […]