Tag: رومن یاکوبسن

    به سوی نوعی دانش فن شعر – از رومن یاکوبسن   روزگار تجربه گران جوان در هنرها و علوم بود. در اثنای زمستان ۱۹۱۴-۱۹۱۵، چند دانشجو، تحت حمایت فرهنگستان علوم، “حلقه زبانشناسی مسکو” را تشکیل دادند. طبق برنامه ای که تشکیل دهندگان این مجمع به شاخماتوف، زبانشناس معروف و دبیر آکادمی ارائه دادند، […]