Tag: رویکرد ساختارگرایانه

رویکرد ساختاری در تحلیل فرهنگ مصطفی مهرآیین تحلیل ساختاری فرهنگ ریشه در اندیشه زبانشناختی سوسور دارد. تا قبل از طرح دیدگاههای سوسر و صورتبندی نظریه زبانشناسی ساخت گرا توسط وی، زبان شناسان اغلب به بررسی تاریخی زبان و تحولات آن می پرداختند. توجه زبانشناسان عمدتاً معطوف به موارد واقعی کاربرد زبان – اعم از گفتاری […]