Tag: رویکرد پدیدارشناختی

تحلیل فرآیند آفرینش معنا در نشانه شناسی با رویکرد پدیدارشناختی و نظریه پیچیدگی   کامران پاک نژاد مرتضی بابک معین رویکرد یا نگرش سیستمی در دهه های اخیر همواره به عنوان ابزاری کارآمد، مکمل مطالعات تخصصی پدیده های مختلف در حوزه های گوناگون دانش بوده است و موجب درکی جامع و چندوجهی از چرایی و […]