Tag: زاهد

خودواسازیِ تقابل دوگانه حافظ / زاهد در غزلیات حافظ، خوانشی دریدایی فرهاد ابدالی دکتر امیرعلی نجومیان این مقاله از دیدگاه “واسازی” دریدایی به بررسی “خودواسازی” تقابل دوگانه حافظ / زاهد در غزلیات حافظ می پردازد. به همین منظور پس از اشاره کوتاهی به رویکرد “واسازی”، که چارچوب نظری ناظر بر این نوشتار است با طرح […]