Tag: زبانشناسی توصیفی

زبان و تفکر در روایت دکتر محمد رضا باطنی سید جواد میری   یکی از کتابهای بسیار مهم در فهم “نسبت” تفکر و زبان در ایران اثر سترگ استاد محمد رضا باطنی است. عنوان کتاب “زبان و تفکر:  مقالات زبانشناسی” است که توسط نشر آگه به چاپ دهم هم رسیده است. چاپ دهم کتاب در […]