Tag: زبانهای محلی

مسئله جایگزینی “زبان مشترک” با “زبانهای محلی” در روایت  ناصح ناطق دکتر سید جواد میری    یکی از بحث های رایج درباره نسبت “زبان فارسی” و دیگر زبان های رایج در ایران این است که مناسبات فیمابین آنها در بستر واحد ملت-دولت مدرن چگونه باید سیاستگذاری گردد. به سخن دیگر، زبان فارسی در نسبت با […]