Tag: زبان انسان

دربارۀ زبان به طور کلی و دربارۀ زبان انسان نویسنده: والتر بنیامین مترجم: امید مهرگان خطوط اصلی فلسفه زبانِ به نوعی رازورانۀ بنیامین را می توان در چند مقاله نخستین او جست. «رسالت مترجم» در باب قوۀ محاکات پیشگفتار روش شناسی، بر خاستگاه سوگنامه آلمانی و نیز شاخص ترین آنها مقالۀزبان شناسی الهیاتی «درباره زبان […]

انسان به منزله مسأله ای زبانی (دیدگاه مولانا درباره نقش زبان در تعیین وضعیت روانی و رفتار انسان) دکتر حسین اسکندری منصوره اعلمی نیا نظریه های مطرح در حوزه روان شناسی هریک بنابر پیش فرض های فلسفی خود، در تبیین رفتار و ماهیت روان انسان بر عوامل متفاوتی تأکید داشته اند. در این میان برخی […]