Tag: زبان ایرانی

آشنایی با «خانواده ی زبان های ایرانی» نوشته ی عقاب علی احمدی   « خانواده ی زبان های ایرانی » یکی از مهمترین خانواده ی زبانی جهان است که در گستره ای از کوهپایه های هندوکش در افغانستان تا دشت های سوریه  گویشورانی دارد که در درازای چندهزار سال ، زبان و گویش خود را […]