Tag: زبان ملّی

سیاست زبانی دکتر ناصر فکوهی زبان یکی از مهم‌ترین عناصر هویتی است که باید به شدت آن را ارج گذاشت. مردم و ملتی که زبانی یا زبان‌های خاص خود نداشته باشند در واقع وجود خارجی ندارند و فرهنگ خود را از دست می‌دهند. برای ما از این لحاظ رسالت بزرگی وجود دارد زیرا در کشور […]

سیاست زبان در نگاه اقبال آشتیانی دکتر سید جواد میری   اگر امروز سخن از سیاستگذاریهای زبانی به میان آوریم، سخن تازه ای نگفته ایم زیرا سیاستگذاری در حوزه حکمرانی بسیار موضوع بدیهی به شمار میآید. به عبارت دیگر، اگر حاکمیتی به مسئله سباستگذاری به مثابه یک استراتژی نپردازد جای پرسش و اشکال دارد ولی […]