Tag: زبان های قومی

سیاست زبانی دکتر ناصر فکوهی زبان یکی از مهم‌ترین عناصر هویتی است که باید به شدت آن را ارج گذاشت. مردم و ملتی که زبانی یا زبان‌های خاص خود نداشته باشند در واقع وجود خارجی ندارند و فرهنگ خود را از دست می‌دهند. برای ما از این لحاظ رسالت بزرگی وجود دارد زیرا در کشور […]