Tag: زبان های ملّی

تحولات اجتماعی – سیاسی و زبان های ملّی دکتر یحیی مدرسی بازتاب تحولات اجتماعی در زبان، یکی از مباحث مورد توجه زبان شناسان اجتماعی، جامعه شناسان زبان و انسان شناسان زبان است. نوشتار حاضر، به بررسی پی آمدهای زبانی دو تحول بزرگ در دهه های اخیر، یعنی شکل گیری اتحادیه ی اروپا و فروپاشی اتحاد […]