Tag: زبان

زبان، اندیشه، و فرهنگ پل هلنه ترجمه: یدالله موقن معمولا زبان را امری عادی می پندارند. کاربرد آسان و روان آن سبب شده است تا زبان را واسطه ای شفاف برای انتقال اندیشه بپندارند؛ زیرا ظاهراً مانعی در جریان عادی تفکر ما ایجاد نمی کند، و این تصور پدید می آید که زبان وسیله ای […]

در جست و جوی معنا عباسعلی امیری روش جست وجوی معنای یک لفظ یا یک عبارت از اهمیت فراوانی برخوردار است. اختلاف درباره معنای برخی از واژه ها که دارای کارکرد فلسفی هستند، مانند واژه های تحلیلی» و «ترکیبی»، سبب شد تا توجه فیلسوفان زبانی به بحث «روش به دست آوردن معنا» معطوف گردد. فیلسوفان […]

تاریخ، زبان و روایت دکتر امیرعلی نجومیان  تاریخ براساس شواهد و رویدادهای واقعی زندگی انسانی شکل می‌گیرد و تاریخ‌نگار با مشاهده این رویدادها یا بر اساس نقل شاهدان سعی می‌کند توصیف‌ها و تحلیل‌هایی علمی از آن‌ها عرضه کند. اما نخستین تفاوت هم در این است که تاریخ‌نگار وقایعی را مورد توجه‌ قرار می‌دهد که سرنوشت‌ساز […]

زبان، تفکر و فرهنگ: دیدگاه ها و برهان ها دکتر کیوان زاهدی این مقاله هدفی دوگانه دارد: هم به بررسی دیدگاه های متأخر درباره ی رابطه ی میان زبان، تفکر و فرهنگ می پردازد و هم به ارائه ی راهکاری نوین در قالب طرحی جدید بر پایه ی آخرین دستاوردهای رویکرد کمینه گرا می انجامد. […]

معنا، مرجع و مصداق: بازاندیشی یک بحث قدیمی دکتر فرزان سجودی   در این مقاله ضمن بررسی عمده ترین دیدگاههایی که در زمینه ی رابطه ی زبان با معنا، مرجع و مصداق ارائه شده است به بحث و نقد آن دیدگاه ها خواهیم پرداخت. و می کوشیم تصویر دیگری که در اساس مبتنی بر نشانه […]