Tag: زنان ایران

    هنر به مثابه مقاومت؛ استراتژی های مرئی شدن و حضور برای زنان   سخنرانی دکتر ناصر فکوهی   عنوان: «هنر به مثابه مقاومت؛ استراتژی های مرئی شدن و حضور برای زنان» زمان: ۴ آبان ۹۶  مکان: خانه هنرمندان   سخنرانی دکتر فکوهی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر فکوهی در خانه هنرمندان  […]