Tag: زنان داستان نویس

صدای زنانه در ادبیات معاصر ایران ابراهیم فیاض زهره رهبری این مقاله ادبیات را با تمام الزامات ادبی خود به عنوان روایتی از زبان در نظر می گیرد و دو نسل از نویسندگان را با توجه به متغیر جنسیت تحلیل می کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان و وارد کردن گویه […]